937 75 01 10

a8020531@xtec.cat

c/ Mur 36-40

08760 Martorell

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

937 75 01 10

a8020531@xtec.cat

c/ Mur 36-40

08760 Martorell

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

ESO

ESO - EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa educativa on l’alumne ha d’adquirir tot una sèrie de coneixements, habilitats i actituds que l’acabin  formant com a persona i que li  permetin accedir o bé a la vida activa o bé a estudis posteriors.

 

En aquesta etapa que va dels 12 als 16 anys se’ls hi proporciona a l’alumnat un marc d’aprenentatge que els ajuda a consolidar l’adquisició de les competències bàsiques fent-los partícips d’una educació que els permet assegurar el seu desenvolupament personal i que desenvolupa  les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu: assolir els elements bàsics de la llengua, les matemàtiques, la ciència i l’entorn geogràfic, la història i poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

L’Educació Secundària Obligatòria s’organitza en diferents matèries i el quart curs té complementàriament caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

S’entén per competència la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

Les competències bàsiques es desenvoluparan en les diferents matèries i amb activitats de diferents graus de complexitat que comportin connexions entre continguts interdisciplinaris i s’integraran les diferents experiències i aprenentatges dels alumnes.

Educat 2.0
Promovem l’ús dels instruments digitals en els processos d’ensenyament i aprenentatge amb la incorporació d’ordinadors portàtils propis de cada alumne.

TREBALL DE SÍNTESI
El treball per projectes és una metodologia que es basa en oferir mitjans que puguin ajudar als joves a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics. Aquests projectes tenen aplicació en el món real més enllà de l’aula i busquen crear una educació interdisciplinària amb un significat proper a l’infant.

Vivim l’aprenentatge com una oportunitat d’adquirir competències per ser ciutadans actius, amb eines de treball en equip fent activitats dirigides per aprendre a gestionar l’organització del grup, amb unes normes molt clares. Potenciant l’aprenentatge entre iguals.

PROJECTE DE RECERCA
En el quart curs tot l’alumnat elabora un Projecte de Recerca en equip. Aquest projecte ha d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per l’alumnat mateix i sota l’orientació del professor.

ROBÒTICA
Continuem treballant el llenguatge de la programació a partir de robòtica. La tecnologia es viu com a una eina d’aprenentatge transversal (pissarres digitals interactives i ordinadors)

GRUPS REDUÏTS I DESDOBLAMENTS
Potenciem el treball en grup reduït i els desdoblaments, per tal que l’atenció a l’alumnat pugui personalitzar-se i l’acompanyament del docent sigui de qualitat.

MULTILINGÜISME
Entenem l’aprenentatge de l’anglès com una vivència interdisciplinària per això, a part de les hores reglades i també les matèries curriculars de Technologies 1r i 2n d’ESO i Physical Education (EF) 3r i 4t d’ESO en aquesta llengua, així com les matèries optatives de Traditional & adapted games 1r d’ESO i Creative English i les complementàries de taller d’anglès a 3r i 4t d’ESO.

També comptem amb l’auxiliar nadiu de conversa en grups reduïts, així com estades a països de parla anglesa.

PLA DE CONVIVÈNCIA
Es porten a terme accions que van adreçades a la millora del clima a l’aula, al centre o a l’entorn.

MEDIACIÓ
La mediació ens permet desenvolupar un ambient escolar més relaxat i productiu, fomentant la capacitat de diàleg i la millora de les habilitats comunicatives -sobretot l’escolta activa-, prevenint la violència i introduint l’educació per a la pau.

TREVA
Ús del Programa TREVA (Tècniques de Relaxació Vivencial Aplicades a l’Aula) per aconseguir la millora del rendiment acadèmic mitjançant el desenvolupament de l’atenció, la memòria i el clima de l’aula, disminuint l’estrès i el malestar i millorant la intel·ligència emocional.

Informàtica/Robòtica 1r d’ESO

Informàtica/Taller de càlcul 2n d’ESO

Informàtica/ English Workshop 3r i 4t d’ESO

L’horari lectiu és el següent:

1r i 2n d’ESO
Dilluns 9h a 13.30h i de 15h a 17h
Dimarts, dimecres i dijous de 8h a 13.30h i de 15h a 17h
Divendres de 8h a 13.30h

3r i 4t d’ESO
Dilluns, dimarts i dijous de 8h a 13.30h i de 15h a 17h
Dimecres de 8h a 14.30h
Divendres de 8h a 13.30h

L’atenció individualitzada o atenció a la diversitat és un treball en valors que pretén treure el millor de cadascun dels nostres alumnes i que, a la vegada, col·labora a un bon ambient de convivència escolar i condueix a la cohesió social.

Tots necessitem aquesta atenció i no ha de relacionar-se amb la detecció de problemes sinó amb les peculiaritats personals en l’àmbit emocional, intel·lectual, acadèmic i social.

Com a escola, utilitzem diverses estratègies per aconseguir que el procés d’ensenyament i aprenentatge sigui el màxim d’eficaç:

  • Desdoblaments de grups en matèries curriculars que redueixen la ràtio d’alumne per professor. A tota la secundària, les matèries amb més càrrega lectiva com són les llengües i les matemàtiques, es desdoblen de forma heterogènia fent, dels dos grups, tres.
  • Seguiment dels aprenentatges dels alumnes donant-los suport dins l’aula i fora si és necessari.
  • Plans individualitzats elaborats en casos específics.

Totes aquestes accions són planificades i supervisades per la comissió d’atenció a la diversitat de la que disposa el centre.