937 75 01 10

a8020531@xtec.cat

c/ Mur 36-40

08760 Martorell

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

937 75 01 10

a8020531@xtec.cat

c/ Mur 36-40

08760 Martorell

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

PRESENTACIÓ

Emmarcat dins la celebració dels 800 anys de l’orde de la Mercè i després de més de 150 anys de tradició educativa de les nostres escoles presentem, amb una gran il·lusió, a tota la comunitat educativa un Model Pedagògic renovat i totalment actualitzat.

Aquest document és el resultat d’una reflexió serena, profunda i sistemàtica del nostre model educatiu i que recull les opcions educatives fonamentals que donen vida a les nostres escoles de la Fundació. Ha de ser una guia amb la finalitat d’implementar una educació que doni resposta a les necessitats de la societat del nostre temps, mirant sempre cap al futur i on els valors de l’Evangeli nodreixin la pràctica de cada dia i la nostra contribució a una societat més justa i pacífica.

La presentació d’aquest document-guia no hauria estat possible sense l’esforç i la col·laboració del professorat i els equips directius de les quatre escoles. Van ser moltes hores d’estudi i de sessions de treball per a discutir enfocaments, contrastar les opcions i les diverses realitats dels nostres centres i elaborar una proposta global inclusiva i suggeridora. Va ser un procés d’investigació enriquidor i motivador, i el seu producte final va ser presentat a les comunitats educatives per a la seva discussió i aprovació formal.

El desenvolupament diari del Model Educatiu de la FEM a les nostres aules constitueix l’única expressió fefaent de la nostra identitat i carisma, de la nostra autèntica imatge corporativa, de la nostra projecció i empremta social.

Aquesta proposta pedagògica, orientada a aconseguir el perfil de l’alumnat, aglutina uns eixos fonamentals que impliquen tota la comunitat educativa: el treball competencial, l’atenció a la diversitat, el plurilingüisme, la innovació metodològica, l’ús de les TIC, el benestar emocional, la connexió amb l’entorn, la relació família-escola,…

Confiem plenament que serà ben acollit per les famílies, l’alumnat, els docents, el personal d’administració i serveis, com una gran oportunitat de creixement i millora. El nostre compromís és posar totes les nostres il·lusions per fer-lo realitat.

DESCARREGAR INFOGRAFIA MODEL PEDAGÒGIC

Vivim en una societat en canvis constants que ens fa replantejar, ineludiblement, la nostra manera d’ensenyar i d’aprendre.

Passem d’un model clàssic passiu, basat en transmetre informació, a un model innovador proactiu, autèntic generador de coneixements.

I en aquesta nova societat, plena de reptes i desafiaments, l’educació té la responsabilitat – i l’entenem com una gran oportunitat -, de formar persones creatives, innovadores, competents, compromeses, responsables, lliures, en definitiva, formar persones felices.

De la missió i els valors, fermes arrels del caràcter propi de les escoles de la FEM, brollen els següents principis rectors del model:

  • L’alumnat és el centre neuràlgic de tot procés educatiu.
  • L’educació ha de ser integral, d’interioritat i per a la llibertat.
  • L’adquisició real i significativa de les competències.
  • L’atenció als més vulnerables.
  • La coresponsabilitat de tota la comunitat educativa.
  • El compromís amb el benestar psicosocial.
  • La innovació com a senyal d’identitat.

Entenem que cada alumne ha de ser el protagonista del seu propi aprenentatge.

Ha de prendre consciència d’aquest per adquirir una competència personal que l’ha d’acompanyar al llarg de tota la seva vida.

Tenim la necessitat urgent d’incorporar un model competencial com a guia del binomi ensenyament-aprenentatge. Per aquesta raó és rellevant  la competència transversal “Aprendre a aprendre” en tots els processos educatius, i el treball per projectes, cooperatiu i en entorns d’aprenentatge.

En aquest escenari, el docent ha d’interpretar un nou rol: ara és el facilitador de l’aprenentatge, l’orientador que acompanya l’alumnat; és qui afavoreix el pensament i l’opinió; és qui dona suport per a resoldre reptes i problemes; és qui ha de provocar, ara més que mai, la curiositat i l’entusiasme.

Les escoles FEM som escoles obertes al món.

Som escoles multilingües.

Pretenem aconseguir parlants plurilingües competents a través de l’ús quotidià de diferents llengües, amb una clara voluntat d’internacionalització.

És una oportunitat ideal per enriquir i potenciar les actituds dels nostre alumnat en relació a la diversitat de llengües i de cultures.

Les escoles FEM compartim una visió oberta i flexible del procés d’aprenentatge per tal que l’alumnat descobreixi el seu potencial.

Cada alumne és diferent i cal atendre’l a partir de les seves necessitats i dels seus interessos.

Som centres acollidors, adoptem els principis de l’educació inclusiva en totes les etapes, facilitem que els alumnes puguin conviure i aprendre junts independentment de quina sigui la seva llengua, cultura, context social… perquè tots puguin tenir les mateixes oportunitats i assolir el seu èxit educatiu.

L’atenció i el seguiment personal són un dels trets identitaris de les nostres escoles.

En aquest capítol es presenten les bases d’una acció tutorial renovada que desplega accions i estratègies per tal de facilitar la formació integral de cada alumne.

Treballem l’educació emocional des de totes les etapes educatives perquè volem que el nostre alumnat aprengui a identificar i expressar emocions i sentiments, tant de manera individual com col·lectiva.

Els nostres centres són acollidors i familiars perquè busquem sempre una òptima relació entre família i escola així com la incorporació de les famílies a la comunitat educativa.

Potenciem la bona entesa i la comunicació fluïda perquè les famílies també fan i són escola.

Obrir l’escola a l’entorn proper i al conjunt de la societat és una necessitat del món en què vivim i en aquest capítol es presenten les bases d’aquesta tendència emergent que és una aposta ferma dels col·legis de la FEM.

Tenim la necessitat de connectar l’alumne amb el món on vivim i educar-lo en valors perquè aprengui a respectar i valorar allò que l’envolta, raó per la qual oferim els nostres projectes d’aprenentatge i servei o projectes socials que treballem en les diferents etapes educatives.

Eduquem  l’alumnat perquè sigui compromès i solidari, perquè aprengui a valorar el seu barri, la seva ciutat, la seva cultura i la dels altres.

Aquesta societat de canvis constants, accelerats per l’ús de les tecnologies i la globalització, ens obliga a repensar contínuament l’educació.

La innovació educativa no és un aparador, no és un projecte i prou, sinó una actitud vital, un compromís docent davant la necessitat de preparar l’alumnat per a  un món incert i ple de desafiaments.

La innovació que promovem és el canvi cap a la millora contínua perquè els nostres alumnes d’avui seran els ciutadans del demà.

I aquesta és la nostra responsabilitat envers la societat i el nostre gran repte envers l’educació: sempre mirant cap al futur.